Статут

Статут

У циљу стварања Националне партије, ми доле потписани, предлажемо следећи:

 СТАТУТ НАЦИОНАЛНЕ ПАРТИЈЕ
Измене на овом  Статуту су могуће на иницијативу сваког активног члана Националне партије (у наставку НП).
Предлог статутарне промене било које ставке овог Статута се подноси у писменој форми (укључујући и електонску пошту) Статутарној комисији НП-а.
Статутарна комисија НП-а је дужна да у року од 10 (десет) радних дана јавно одговори предлагачу статутарне промене о основаности његове иницијативе.
Ако предлог за статутарну промену има основа, ставља се на гласање пред све активне чланове НП-а.
Уколико предлог статутарне промене нема основа, као такав се одбацује.
У случају да Статутарна комисија не одговори у року од 10 (десет) радних дана, иста се распушта и предлог статутарне промене се аутоматски ставља на гласање пред све активне чланове НП-а.
Уколико предлагач, претходно одбачене статутарне промене, сакупи подршку од 5% активних чланова НП-а, његов предлог се аутоматски ставља на гласање свим активним члановима НП-а.
Предлог статутарне промене који су активни чланови НП-а претходно одбацили на гласању, не може бити поднет поново у наредних 6 (шест) месеци, осим уколико подносилац предлога сада не скупи подршку од 15% активних чланова НП-а.
Уколико предлог статутарне промене буде поново одбијен, а предлагач жели да се о њему гласа пре истека нових 6 (шест) месеци, неопходно је да сада скупи подршку од 30% активних чланова.
Проценат неопходних гласова да би статутарна промена била усвојена зависи од “тежине” предлога статутарне промене. Промене које захтевају подршку од 50% + 1, односно двотрећинску подршку, дефинисаће се у наставку овог документа и посебним правилником о раду Статутарне комисије Националне партије.
1.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
         Овим Статутом, као највишим правним актом политичке организације, уређује се: назив; седиште; програмски циљеви; начин деловања; начин учлањавања и престанак чланства; права и обавезе чланова; територијална и унутрашња организација; органи управљања, начин њиховог деловања, избора и опозива; трајање мандата; начин избора и одлучивања, као и сва друга питања од значаја за чланство и деловање политичке организације.
1.1.  НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ХИМНА, СИМБОЛИ, ПЕЧАТ И ДАН НАЦИОНАЛНЕ ПАРТИЈЕ
Члан 1.
         Пун назив политичке организације је НАЦИОНАЛНА ПАРТИЈА, а скраћени назив је НП.
Оба назива се користе равноправно у политичком и правном деловању.
         Национална партија има статус правног лица који стиче уписом у Регистар политичких странака код надлежног органа Републике Србије.
Седиште Националне партије је у Новом Саду.
Свечана песма Националне партије је “Један за све – сви за једнога”:
Ми нисмо никад клонули духом,
Мада су тешки часови наши.
Наша су срца препуна вере
Зато се нико патњи не плаши.
Један за све – сви за једнога
Лозинка наша: Смрт или славу
Боже дај нам снаге
Да створимо Отаџбину праву.
И где год будеш отиш’о друже,
На исток, запад, север ил’ југ,
Нека те једна мисао води
Да увек будеш највернији другЈедан за све – сви за једнога
Лозинка наша: Смрт или славу
Боже дај нам снаге
Да створимо Отаџбину праву.
Сећај се увек палих другова,
нек’ мисао на њих успомене буди
Њихово име понеси свуда
И кажи свима да су били људи.Један за све – сви за једнога
Лозинка наша: Смрт или славу
Боже дај нам снаге
Да створимо Отаџбину праву.
Члан 3.
Дан Националне партије је 17.07.
Члан 4.
         Основни симбол визуелног идентитета Националне партије је симбол на белој позадини који чине два црна, по вертикалној средишњој линији спојена, ћирилична слова Н и П укошена на десно.
Испод симбола може, а не мора, да стоји и натпис: Национална партија.
         По потреби, симбол може бити представљен и на црној позадини са белим словима.
         Такође, сви органи партије организовани по територијалном принципу могу у доњем делу заставе а на печату обавезно, централно испод симбола, исписати српским језиком ћириличним словима, место, односно назив своје територијалне јединице.
Члан 5.
         Печат Националне партије може бити округлог (пречника 5cm) или квадратног облика (величине 4x4cm) са ћириличним текстом.
У централном делу печата налази се симбол Националне партије.
         Сви органи партије организовани по територијалном принципу имају печат истог облика и садржине, с тим што се у доњем делу печата, централно испод симбола, исписује, српским језиком ћириличним словима, место, односно назив  територијалне јединице.
Члан 6.
          Поздрав руком члана Националне партије је ошто испружена десна рука од прса под углом од 45 степени на горе уз истовремено оштро испружена три прста (палац, кажипрст и средњи прст) тако да следе правац руке.
1.2.  ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И НАЧИН ДЕЛОВАЊА
Члан 4.
         Национална партија је политичка организација националне оријентације настала на темељу слободне воље људи који се залажу за промену постојећих нормативних аката Републике Србије, а ради остварење програмских  циљева Националне партије који подразумевају стварање:
    –   суверене и слободне српске држава ван ЕУ и НАТО;
    – државе утемељена на поштовању и заштити хришћанског, културног и историјског наслеђа српске нације;
    – државе утемељене на принципима правне државе;
    – државе које у складу са основним вредностима цивилизације поштује личну слободу и право на избор појединца, али не дозвољава угрожавање права и слободе већине у име слободе и права појединца  или мањине;
    – друштва у којем је основна, и једина, друштвена ћелија породица коју заснивају једна жена и један мушкарац;
    – друштва утемељеног на принципу потпуне социјалне заштите појединца,  али које не дозвољава злоупотребу тог принципа;
    – државе која поштује суверенитет, националну и културну препознатљивост и специфичност других држава и нација;
    – државе која радо прихвата сарадњу и пријатељство других држава и нација који поштују суверенитет, националну и културну специфичност и препознатљивост Републике Србије.
Члан 5.
         У остваривању програмских циљева Национална партија се служи легитимним средствима парламентарне и ванпарламентарне борбе.
         Ради остваривања основних програмских циљева и начела Национална партија може сарађивати са другим политичким организацијама и удружењима у или ван Републике Србије.
Национална партија делује на свим територијама насељеним Србима.
Члан 6.
Деловање Националне партије је јавно.
         Јавност рада се остварује путем званичне интернет презентације којом се јавности чине доступни Статут, Програм и други општи акти Националне партије; кроз учествовање на јавним скуповима, трибинама, интернету; кроз сарадњу са средствима јавног информисања и упознавање јавности са одлукама и активностима Националне партије као и кроз друге облике деловања и комуникације са члановима и јавношћу.
         Органи Националне партије могу, уколико процене да је то неопходно, искључити јавност из процеса доношења одређених одлука или одређених активности, али се таква одлука не може односити ни на једног активног члана НП-а.
2.  ЧЛАНСТВО
2.1.  УСЛОВИ, НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 7.
         Члан Националне партије може бити сваки пунолетни држављанин Републике Србије који испуњава услове постављене овим документом, а након потписивања приступнице.
         Одлуку о пријему у чланство доноси Општински одбор Националне партије, који учлањење може одбити или одложити.
         На одлуку о одбијању приступнице или одлагању учлањења дозвољено је уложити жалбу Кадровско-техничкој служби Националне партије (У наставку – Кадровко-техничка служба).
         Рок за подношење жалбе је месец дана од пријема одлуке о одбијању приступнице.
         Сви надлежни органи партије морају, у року од 10 (десет) радних дана, а од дана пријема жалбе, преиспитати случај и донети одлуку.
         У случају доношења негативне одлуке одбијена особа има право да се поново пријави, 6 месеци касније, у односу на дан подношења прве приступнице.
         Члан Националне партије не може бити члан неке друге политичке партије, али може својим радом помоћи невладине организације, групе грађана или покрете који се залажу за остваривање истих програмских начела као и Национална партија.
         Сваки члан Националне партије добија чланску карту која је једнообразна, а њен изглед и садржину уређује Кадровско-техничка служба која је уједно надлежна за штампање и дистрибуцију истих по органима територијалне организације.
Члан 8.
         Националној партији колективно могу приступити културна, хуманитарна, професионална или слична удружења чији су циљеви деловања идентични циљевима Националне партије.
         Одлуку о пријему колективних чланова доноси Председништво Националне партије.
Члан 9.
Централну евиденцију чланства води Кадровско-техничка служба.
Члан 10.
Члан Националне партије не може бити:
    – особа сумњивог порекло имовине;
    – особа која је осуђивана из области организованог криминала;
    – особа која је осуђивана за тешка дела из области крвних деликта;
    – особа које је осуђиване за дела сексуалног деликта;
    – особа чије се ставови и животно деловање налазе у директној супротности са Програмом Националне партије.
         Претходни ставови се не односе на правоснажне пресуде које су доношене под директном наредбом комунистичких и неокомунистичких политичких кругова.
         Ставови из овог члана се додатно уређују посебним Правилником о чланству који доноси Председништво Националне партије.
Члан 11.
         Чланство у Националној партији престаје добровољним иступањем, неактивношћу, искључењем или смрћу члана.
         Члан добровољно иступа из Националне партије обавештавајући писменим, или усменим путем, Општински одбор Националне партије и враћајући чланску карту.
         Члан може бити искључен из Националне партије због непоштовања страначких и/или националних симбола и химне, неиспуњавања прихваћених дужности и/или деловања супротно програмским начелима НП-а.
         Предлог о искључењу било ког члана може поднети било који активан члан НП-а Кадровско-техничкој служби Националне партије.
         Надлежни органи партије морају, у року од 10 (десет) радних дана од дана пријема предлога о искључењу, преиспитати случај и донети коначну одлуку.
         На одлуку о искључењу дозвољено је уложити жалбу Председништву Националне партије.
         Рок за подношење жалбе је месец дана од дана пријема одлуке о искључењу.
         Председништво Националне партије мора, у року од месец дана од дана пријема жалбе, преиспитати случај и донети коначну одлуку.
         О свим промена у структури чланова, Општински одбор Националне партије обавештава Обласни одбор Националне партије и Кадровско-техничку службу.
         Ставови из овог члана се додатно уређују посебним Правилником о дисциплинској одговорности који доноси Кадровско-техничка служба у сарадњи са Правном службом Националне партије.
.
Члан 12.
         Члан Националне партије не може бити позван на одговорност унутар партије  због изнетих ставова како унутар тако и изван партијских структура.
2.2.  СТЕПЕНИЗАЦИЈА ЧЛАНСТВА
Члан 13.
Целокупно чланство Националне партије диференцира се на следеће категорије:
 – активни чланови;
 – пасивни чланови;
 – почасни чланови;
 – подмладак.
Члан 14.
         Активан члан Националне партије је сваки члан који учествује у процесу одлучивања и спровођењу партијских одлука; плаћа чланарину и/или на било који други начин помаже Националну партију.
Активан члан има право да:
    – позове на јавно преиспитивање било коју одлуку органа Националне партије;
    – учествује у свим облицима политичког рада Националне партије;
    – бира и да буде биран у органе Националне партије по истеку годину дана од дана пријема у Националну партију;
    – буде обавештен о свим одлукама и ставовима свих органа Националне партије;
    – затражи пуну правну и/или било коју другу заштиту и помоћ Националне партије од Кадровско-техничке службе;
    – предлаже, износи мишљење и покреће иницијативе у органима Националне партије;
    – подноси предлог Кадровско-техничкој служби о искључењу било ког члана партије;
    – затражи јавно тумачење било ког општег акта Националне партије од стране Статутарне комисије Националне партије;
    – гласа о предлозима Радних тела Националне партије уколико за то постоји захтев Председништва радних тела Националне партије.
Активан члан је дужан да:
    – поштује и извршава одлуке органа Националне партије без обзира на заузете ставове и мишљење у процесу одлучивања;
    – испуњава преузете обавезе и задужења;
    – учествује у предизборним и изборним активностима Националне партије;
    – плаћа чланарину;
    – доприноси реализацији Програма Националне партије;
    – придобија нове чланове и присталице Националне партије;
    – поштује Статут и остале опште акте Националне партије.
Члан 15.
         Пасиван члан Националне партије је онај члан који се при учлањивању својевољно одлучио за ову категорију.
Пасиван члан постаје и сваки активан члан који занемари своје дужности.
         Пасиван члан нема право гласа у процесу одлучивања унутар Националне партије.
         Пасиван члан може постати активан члан уколико почне са испуњавањем дужности и обавеза предвиђених за активне чланове, а након периода од годину дана.
Пасиван члан има право да:
    – буде обавештен о свим одлукама и ставовима органа Националне партије;
    – затражи пуну правну и/или било коју другу заштиту и помоћ Националне партије од Кадровско-техничке службе;
    – предлаже, износи мишљење и покреће иницијативе у органима Националне партије;
    – затражи тумачење било ког општег акта Националне партије од стране Статутарне комисије Националне партије.
Пасиван члан је дужан да:
    – доприноси реализацији Програма Националне партије;
    – придобија нове чланове и присталице Националне партије;
    – поштује Статут и остале опште акте Националне партије;
    – поштује одлуке органа Националне партије.
Члан 16.
         Променом места боравка и пријавом у нови Општински одбор Националне партије, сваки члан задржава претходно стечен статус.
Члан 17.
         Статус почасних чланова Националне партије могу добити сви људи који су својим делањем допринели порасту угледа Отаџбине и/или су дали значајан допринос Националној партији.
         Одлуку о именовању почасних чланова доноси Председништво Националне партије.
Члан 18.
         Подмладак Националне партије представља добровољну организацију чланова Националне партије коју чине чланови старости до 25 година.
         Органи подмлатка Националне партије се формирају на нивоу општинске и/или обласне организације Националне партије.
         Ставови из овог члана се додатно уређују посебним Правилником о подмлатку Националне партије који доноси Председништво Националне партије.
Члан 19.
         Сви активни чланови плаћају чланарину у износу који одређује Председништво Националне партије на почетку сваке године.
         Активни чланови који не плате чланарину за текућу годину не могу се кандидовати нити могу гласати током избора органа Националне партије.
         Пасивни чланови плаћају чланарину једино ако се за то лично одлуче током учлањивања у Националну партију.
         Ниједан члан Националне партије не може остваривати додатна права и/или корист на основу финансијских давања Националној партији.
         Чланарина и/или материјална давања чланова Националне партије се додатно уређују посебним Правилником о чланству који доноси Председништво Националне партије.
3.  ОРГАНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ ПАРТИЈЕ
3.1.  ОРГАНИ НАЦИОНАЛНЕ ПАРТИЈЕ
Члан 20.
Органи Националне партије су:
    – Председништво Националне партије;
    – Радне групе Националне партије;
    – Кадровскo-техничка служба Националне партије;
    – Статутарна комисија Националне партије;
    – Обласни одбор Националне партије;
    – Градски одбор Националне партије;
    – Општински одбор Националне партије;
    – Месни/Сеоски одбор Националне партије;
    – Представник Националне партије.
Председништво Националне партије
Члан 21.
         Председништво Националне партије (у наставку Председништво) је највиши орган Националне партије.
         Председништво Националне партије чини 7 чланова који се бирају директним путем од стране свих активних чланова НП-а.
         Кандидат који на изборима освоји највећи број гласова аутоматски постаје председник НП-а.
Члан 22.
Седница Председништва се одржава по потреби, а најмање трипут месечно.
         Седнице Председништва у редовном року заказује председник, а по потреби било који други члан Председништва.
Седницама Председништва могу присуствовати и друге особе по позиву.
Председништво Националне партије се може састајати и у проширеном саставу.
Члан 23.
Председништво Националне партије:
    – доноси Правилник о свом раду;
    – располаже покретном и непокретном имовином Националне партије;
    – именује шефа Кадровско-техничке службе Националне партије;
    – именује чланове Статутарне комисије Националне партије;
    – Спроводи политику Националне партије;
    – усваја и расправља о изборном програму НП-а који се прослеђује и Председништву НП-а у проширеном саставу;
    – усваја финансијски план Националне партије;
    – усваја извештају о раду Радних тела Националне партије;
    – усваја предлоге Радних тела Националне партије о изменама и допунама Програма Националне партије;
    – усваја предлога Радних тела Националне партије о формирању Саветодавних тела Радних група Националне партије;
    – усваја предлоге закона које доносе Радна тела Националне партије;
    – усваја кварталне извештаје Кадровско-техничке службе о функционисању меесних/сеоских, општинских, градских и обласних одбора НП-а;
    – оснива фондове, предузећа и друга правна лица Националне партије;
    – потврђује резултате избора у органима Националне партије на основу извештаја Кадровско-техничке службе;
    –  разматра и доноси опште, нормативне акте НП-а у складу са овим Статутом;
    – доноси одлуку о пријему колективних чланова;
    – обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима Националне партије.
Члан 24.
         Мандат чланова Председништва Националне партије траје 2 (две) године, уколико пре тога не буду опозвани од стране органа који су их изабрали, односно уколико им не престане функција на основу које имају статус члана Председништва Националне партије.
Члан 25.
         Чланови проширеног састава Председништва, поред 7 (седам) чланова Председништва, су шеф Кадровско-техничке службе и сви председници радних тела Националне партије.
Члан 26.
         Седница Председништва у проширеном саставу се одржава по потреби, а најмање једном у  свака 4 (четири) месеца.
         Ванредна седница Председништва Националне партије у проширеном саставу заказује се одлуком председника Националне партије или на захтев 2/3 од укупног броја чланова Председништва Националне партије у проширеном саставу.
Члан 27.
Председништво НП-а у проширеном саставу:
    – доноси Правилник о свом раду;
    – даје и опозива мандат посланицима Националне партије;
    – изјашњава се о предлогу 12 (дванаест) кандидата за место чланова Кадровско-техничке службе;
    – потврђује измене и допуне Статута;
    – усваја изборни Програм Националне партије;
– именује и разрешава чланове Статутарне комисије Националне партије;
    – обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима Националне партије.
Председник Националне партије
Члан 28.
         Председник Националне партије усклађује и надзире деловање органа Партије, представља и заступа исту у складу са Програмом и Статутом Националне партије у Отаџбини и иностранству.
         Председник Националне партије је одговоран за спровођење одлука Председништва Националне партије.
         Председник Националне партије може сазвати ванредну седницу сваког органа и тела Националне партије.
Мандат председника Националне партије траје 2 (две) године.
         Председнику Националне партије мандат престаје пре истека временског периода на који је изабран у случају:
    – престанка чланства у Националној партији;
    – доношења одлуке о разрешењу;
    – самосталног подношења оставке.
Члан 29.
Председник Националне партије:
    – руководи седницама Председништва Националне партије;
    – износи предлоге Председништву Националне партије на усвајање;
    – даје пуномоћје за заступање Партије пред судом или другим органима уз сагласност Председништва Националне партије;
    – подноси извештај о свом раду Председништву Националне партије који се прослеђује на увид свим члановима Националне партије;
    – потврђује коначну листу кандидата за посланике;
    – обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима Националне партије које му повери Председништво Националне партије.
Члан 30.
         У случају да председник Националне партије није у стању да обавља своју дужност, али и даље задржава место члана Председништва, сви чланови Председништва НП-а морају изабрати новог председника у року од 30 (тридесет) дана.
         У случају да председник Националне партије није у стању да обавља своју дужност услед губитка места члана Председништва, прво ће се одржати избори за новог члана Председништа у року од 30 (тридесет) дана, а након тога сви чланови Председништва НП-а морају изабрати новог председника у року од 14 (четрнаест) дана.
Члан 31.
         Начин избора и разрешења председника Националне партије додатно се уређује посебним Правилником о изборима у Националној партији који доноси Председништво Националне партије.
Радне групе Националне партије
Члан 32.
         Радне групе Националне партије (у наставку: Радне групе) су политичко-извршни и саветодавни органи Националне партије.
У оквиру Националне партије, формира се 14 (четрнаест) Радних група:
    – Националну безбедност;
    – Националну економију;
    – Националну екологију;
    – Национално здравство;
    – Национално образовање и спорт;
    – Иностране послове;
    – Информисање и пропаганду;
    – Националну културу и туризам;
    – Породицу, децу и омладину;
    – Национално правосуђе;
    – Националну пољопривреду;
    – Рад и социјалну заштиту;
    – Националне ресурсе, индустрију и енергетику;
    – Националну регионализацију и локалну самоуправу.
Члан 33.
         Чланови Радне групе су сви активни чланови Националне партије који се самовољно определе за чланство у њој.
Члан 34.
Радне групе Националне партије имају своје Председништво.
         Председништво Радне групе је састављено од 5-оро чланова које, на директним изборима, бирају сви активни чланови који су се определили за дату Радну групу, а који право гласа добијају након годину дана од дана учлањења у Радну групу.
         Право да се кандидују на место члана Председништва Радне групе имају сви активни чланови Националне партије који су дуже од годину дана чланови Радне групе.
Члан 35.
         Председник Радне групе Националне партије је кандидат који на изборима освоји највећи број гласова.
         Председници Радних група Националне партије су по функцији чланови Председништва Националне партије у проширеном саставу.
Члан 36.
Председништво Радне групе Националне партије:
    – доноси предлог Правилника о свом раду који се прослеђује Председништву Националне партије на одобрење;
    – усваја извештај о свом раду који се прослеђује Председништву Националне партије на усвајање;
    – усваја предлоге Закона који се прослеђују Председништву Националне партије на усвајање;
    – усваја план рада и деловања Радне групе за текућу годину;
    – усваја Програм Националне партије из дела којим се Радна група бави, а који се прослеђује Председништву Националне партије на усвајање;
    – обавља партијске послове који су јој поверени;
    – организује јавне трибине и успоставља односе са јавношћу бавећи се проблематиком  из своје надлежности.
Члан 37.
         Председништво Радне групе може, уколико сматра да одлука Председништва Националне партије о датом предлогу Радне групе није адекватна, захтевати, а Председништво Националне партије мора прихватити, да о предлогу гласају сви активни чланови Националне партије.
         Гласање се мора организовати у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења захтева.
Члан 38.
         Председништво Радних група може формирати Саветодавна тела Радних група Националне партије (у наставку: Саветодавна тела), истовремено одређујући број њихових чланова и примарне задатке.
         Чланови Саветодавних тела не морају бити чланови Националне партије, али морају поседовати јасно познавање на пољу проблематике којом се бави Саветодавно тело.
         Чланови Саветодавних тела не могу бити чланови других политичких партија, али се саветодавно мишљење може затражити од било које особе и/или организације.
         При избору чланова Саветодавних тела, чланови Председништва Радних група одлуку о пријему морају донети једногласно.
         Саветодавна тела износе предлоге, покрећу иницијативе и дају стручна мишљења Председништву Радних група о проблему из домена њиховог интересовања.
Члан 39.
         Мандат чланова Председништва Радних група је 2 (две) године, али може престати раније у случају престанка чланства у НП-у, доношења одлуке о разрешењу или самосталног подношења оставке.
Члан 40.
         Председништва Радних група Националне партије за свој рад одговарају Председништву Националне партије и свим активним члановима НП-а који су чланови дате Радне групе.
Члан 41.
         Ставови из чланова 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 се додатно уређују посебним Правилником о Радним групама Националне партије и Правилником о изборима у Националној партији који доноси Председништво Националне партије.
Кадровско-техничка служба Националне партије
Члан 42.
         Кадровскo-техничка служба Националне партије (у наставку: Кадровско-техничка служба) је оперативно-стручни орган Партије којим руководи шеф Кадровско-техничке службе.
Члан 43.
         Кадровско-техничка служба има 13 (тринаест) чланова – шеф кадровско-техничке службе и 12 (дванаест) чланова кадровско-техничке службе при чему сваки члан представља један Обласни одбор Националне партије.
         Чланове Кадровско-техничке службе, који представљају своје Обласне одборе, именује Председништво Националне партије у проширеном саставу.
         Право кандидовања на место члана Кадровско-техничке службе имају сви активни чланови Националне партије.
         Сваки члан Кадровско-техничке службе је задужен за административну помоћ свом Обласном одбору Националне партије, а тиме и  свим градским, општинским и/или месним одбора који су у оквиру њега.
Члан 44.
Кадровско-техничка служба:
    – доноси предлог Правилника о свом раду који се прослеђује Председништву Националне партије на одобрење;
    – припрема седнице Председништва и других органа и тела (уколико за тиме постоји потреба) Националне партије;
    – припрема предлоге докумената Националне партије;
    – прати, анализира и координира радом обласних, градских и општинских одбора;
    – стара се о информисању чланова Националне партије;
    – изводи анализе и припрема извештаје о раду обласних, градских општинских, месних одбора и исте прослеђује Председништву Националне партије;
    – у случају унутрашњих проблема у раду обласних, градских, општинских и/или месних одбора, помаже у решавању проблема и по потреби расписује ванредне изборе у њима;
    – организује, надгледа и објављује (на свим нивоима) коначни изборни извештај који се доставља свим члановима, органима и телима Националне партије;
    – води централну евиденцију и организује редовне кварталне ревизије чланства Националне партије;
    – прикупља чланарину и санкционише не испуњавање те обавезе;
    – пружа административну, стручну и сваку другу помоћ свим члановима, обласним, градским, општинским и месним одборима Националне партије;
    – одлучује у поступку жалбе на донете одлуке од стране чланова Националне партије (и/или оних који нису примљени у Партију);
    – предлаже изглед, садржину и организује дистрибуцију чланских карти и другог партијског материјала по јединицама органа територијалне организације Националне партије;
    – обавља друге послове предвиђене овим и осталим актима Националне партије.
Члан 45.
         Кадровско-техничка служба за свој рад одговара Председништву и свим члановима Националне партије.
Члан 46.
Мандат чланова Кадровско-техничке службе је 2 (две) године.
         Члану Кадровско-техничке службе мандат престаје пре истека временског периода на који је изабран у случају:
    – престанка чланства у Националној партији;
    – доношења одлуке о разрешењу;
    – самосталног подношења оставке.
         Начин избора и разрешења чланова Кадровско-техничке службе као и ставови из чланова 42, 43, 44, 45 и 46 овог Статута додатно се уређују посебним Правилником о изборима у Националној партији и Правилником о раду Кадровско-техничке службе Националне партије које доноси Председништво Националне партије.
Шеф Кадровско-техничке службе Националне партије
Члан 47.
        Шеф Кадровско-техничке службе је оперативни руководилац који се стара о примени свих аката Националне партије и раду њених тела и органа:
    – организује, управља и руководи радом партијских служби које обављају стручне и административне послове;
    – у оквиру Кадровско-техничке службе именује помоћнике за одређена поља свога рада;
    – обавља послове везане за заснивање и раскид радног односа запослених у Националној партији;
    – стара се о благовременој припреми и достављању материјала члановима, различитим телима и органима Националне партије;
    – обавља послове везане за контакте и сарадњу са другим странкама, удружењима и организацијама;
    – обавља друге административне и организационе послове предвиђене овим Статутом и другим актима Националне партије.
Члан 48.
         Шефа Кадровско-техничке службе именује Председништво Националне партије.
         Право кандидовања на место шефа Кадровско-техничке службе имају сви активни чланови Националне партије.
Члан 49.
         Шеф Кадровско-техничке службе за свој рад одговара Председништву НП-а, председнику и свим члановима Националне партије.
Члан 50.
Мандат шефа Кадровско-техничке службе је 2 (две) године.
         Шефу Кадровско-техничке службе мандат престаје пре истека временског периода на који је изабран у случају:
    – престанка чланства у Националној партији;
    – доношења одлуке о разрешењу;
    – самосталног подношења оставке.
         Начин избора и разрешења шефа Кадровско-техничке службе додатно се уређује посебним Правилником о изборима у Националној партији који доноси Председништво Националне партије.
Статутарна комисија Националне партије
Члан 51.
         Статутарна комисија Националне партије (у наставку – Статутарна комисија) је самостални, правно – стручни, орган Националне партије.
         Статутарна комисија има 5 (пет) чланова – шефа Статутарне комисије и четири члана.
Чланове Статутарне комисије именује Председништво Националне партије.
         Право кандидовања на место члана Статутарне комисије имају сви активни чланови Националне партије.
Члан 52.
Статутарна комисија Националне партије:
    – доноси предлог Правилника о свом раду који се прослеђује Председништву Националне партије на одобрење;
    – тумачи Статут и друга општа акта Партије;
    – припрема нацрт, измене и допуне Статута и/или других општих аката Националне партије по одлуци Председништва или чланова Националне партије;
    – одлучује о исправности одлука органа и тела Партије у односу на Статут, Основна начела и/или друга општа акта Националне партије;
    – суспендује све одлуке органа и тела Партије које су донете у супротности са важећим Статутом, Основним начелима и/или другим општим актима Националне партије;
    – у случају намерног кршења Статута, Основних начела и/или других општих аката Партије, покреће дисциплински поступак према одговорним лицима и/или органима Националне партије;
    – решава сукоб око надлежности уколико Статутом и/или другим општим актима Националне партије исто није дефинисано;
    – подноси извештај о раду Председништву и члановима Националне партије;
    – даје смернице и упутства партијским органима и телима у погледу њихове усаглашености са Статутом, Основним начелима и другим општим актима Националне партије;
    – обавља друге послове предвиђене овим Статутом и другим општим актима Националне партије.
Члан 53.
Мандат чланова Статутарне комисије је 2 (две) године.
          Члану Статутарне комисије мандат престаје пре истека временског периода на који је изабран у случају:
    – престанка чланства у Националној партији;
    – доношења одлуке о разрешењу у случају неактивности;
    – самосталног подношења оставке.
Члан 54.
         Начин избора и разрешења чланова Статутарне комисије као и ставови из чланова 50, 51, 52 и 53 овог Статута додатно се уређују посебним Правилником о изборима у Националној партији и Правилником о раду Статутарне комисије Националне партије које доноси Председништво Националне партије.
3.2. ОРГАНИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 55.
Национална партија је организована по територијалном принципу кроз:
 – месни/сеоски одбор;
 – општински одбор;
 – градски одбор;
 – обласни одбор.
         Држављани Републике Србије који живе ван Отаџбине могу оснивати огранке Националне партије и промовисати Програм Националне партије на свом подручју.
         Национална партија има свој рачун, а све јединице територијалне организације, по потреби, могу отворити своје рачуне.
         Ставови из овог члана се додатно уређују посебним Правилником о раду органа територијалне организације Националне партије који доноси Председништво Националне партије.
Месни/сеоски одбор Националне партије
Члан 56.
         Месни одбор Националне партије (у наставку – Месни одбор) је орган територијалне организације Националне партије који се формира за територију једне месне заједнице.
         Формирање једног Месног одбора потврђује Општински одбор Националне партије на чијој територији се налази месна заједница.
         Минималан број заинтересованих лица која могу поднети иницијативу за формирање Месног одбора Националне партије у својој месној заједници је од 3-5 (од троје до петоро).
         Уколико је број заинтересованих лица мањи од броја предвиђених претходним ставом те није довољан за формирање Месног одбора, Општински одбор Националне партије именује једног од заинтересованих лица као Представника НП-а за месну заједницу, који своју дужност обавља све до формирања Месног одбора Националне партије.
         Чланови Националне партије из сеоских средина имају право, уколико то желе, да своје Месне одборе назову Сеоким одборима, при чему се све одредбе овог Статута, као и других аката Националне партије које се односе на Месни одбор, само преносе на Сеоски.
Члан 57.
         Месни одбор чине сви активни чланови Националне партије са местом пребивалишта на територији месне заједнице.
         Месни одбор има свог председника и техничког секретара које бирају сви чланови Националне партије са местом пребивалишта на територији месне заједнице за коју се месни одбор формира.
Члан 58.
Месни одбор Националне партије:
    – доноси план рада и програм Месног одбора уз помоћ Општинског и/или Градског одбора Националне партије;
    – предлаже Општинском одбору Националне партије кандидате за одборнике;
    – у сарадњи са Општинским и/или Градским одбором Националне партије усваја листу кандидата за изборе органа месне заједнице;
    – промовише Програм Општинског и/или Градског одбора Националне партије на нивоу месне заједнице;
    – расправља о питањима важним за рад и функционисање Партије на територији месне заједнице;
    – води евиденцију и обавља редовну кварталну ревизију чланства;
    – подноси месечни извештај о свом раду Општинском одбору;
    – обавља друге послове предвиђене овим Статутом и другим општим актима Националне партије.
Члан 59.
         Рад и деловање Месног одбора су јавни и сваки члан Националне партије може присуствовати седницама, износити своје мишљење, покретати иницијативе, али само активни чланови имају право гласа у процесу одлучивања.
         О присуству особа који нису чланови Националне партије на седницама Месног одбора одлучују сви активни чланови Месног одбора.
         Месни одбор је дужан да о свим својим активностима обавештава све чланове са местом пребивалишта у месној заједници за коју је Месни одбор формиран.
Члан 60.
Мандат чланова Месног одбора је 2 (две) године.
          Члану Месног одбора мандат престаје пре истека временског периода на који је изабран у случају:
    – престанка чланства у Националној партији;
    – доношења одлуке о разрешењу;
    – самосталног подношења оставке.
Члан 61.
         За свој рад Месни одбор Националне партије одговара Општинском и/или Градском, Обласном одбору, Кадровско-техничкој служби и свим члановима Националне партије  са  територије месне заједнице за коју је формиран месни одбор.
Члан 62.
         Ставови из чланова 55, 56, 57, 58, 59, 60 и 61 се додатно уређују посебним Правилником о раду органа територијалне организације Националне партије и Правилником o изборима у Националној партији који доноси Председништво Националне партије.
Општински одбор Националне партије
Члан 63.
         Општински одбор Националне партије (у наставку – Општински одбор) је орган територијалне организације Националне партије који се формира за територију једне општине.
         Укупан број чланова Општинског одбора који се бира директним изборима од стране свих активних чланова Националне партије са пребивалиштем на територији општине за коју је формиран Општински одбор је између 7 (седам) и 15 (петнаест).
Укупан број чланова Општинског одбора мора бити непаран.
         Кандидат који на изборима освоји највећи број гласова, аутоматски постаје председник Општинског одбора НП-а.
         Уколико укупан број активних чланова Националне партије на територији једне општине није већи од 15 (петнаест), Кадровско-техничка служба доноси решење о формирању Општинског одбора без одржавања избора (о члановима Општинског одбора Националне партије), тако што се сви активни чланови именују за чланове Општинског одбора, али с тим што се избори морају одржати чим се број активних чланова увећа, а најкасније онда кад број активних чланова достигне 25.
Члан 64.
Општински одбор Националне партије:
    – доноси предлог Правилника о свом раду који се прослеђује Председништву Националне партије на одобрење;
    – организује рад,  води политику и шири идеје Партије на територији општине за коју је формиран;
    – спроводи одлуке органа Партије на територији општине за коју је формиран и одговора за њихово спровођење;
    – у сарадњи са члановима Саветодавних тела општинског одбора, Месним, Градским и/или Обласним одбором, а уз помоћ осталих органа Националне партије, прави План за развој општине који представља јавности;
    – потврђује иницијативу чланова са местом пребивалишта у одређеној месној заједници о формирању месних одбора;
    – прати и помаже у раду месних одбора;
    – именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на територији своје општине;
    – формира коначну листу кандидата за посланике о којој се изјашњавају сви активни чланови Националне партије са пребивалиштем на територији општине за коју је формиран;
    – формира коначну листу кандидата за председника општине о којем се изјашњавају сви активни чланови Националне партије са пребивалиштем на територији општине за коју је формиран;
    – формира коначну листу кандидата за градске одборнике са своје територије о којем се изјашњавају сви активни чланови Националне партије са пребивалиштем на територији општине за коју је формиран;
    – формира коначну листу кандидата за одборнике о којој се изјашњавају сви активни чланови Националне партије са пребивалиштем на територији општине за коју је формиран;
    – даје предлог за ступање или иступање из коалиција на општинском нивоу; за ступање или иступање из општинских органа о чему се изјашњавају сви активни чланови Националне партије са пребивалиштем на територији општине за коју је формиран;
    – организује састанке са одборничком групом ради формирања коначне листе предлога кандидата за функције у локалној самоуправи који се прослеђује на изјашњавање свим активним члановима Националне партије са пребивалиштем на територији општине за коју је формиран;
    – обавља редовну кварталну ревизију чланства;
    – води писану евиденцију о чланству;
    – доноси одлуку о пријему нових чланова;
    – организује прикупљање чланарине и других прилога за Националну партију;
    – на крају сваког месеца обавештава све чланове Националне партије са пребивалиштем на територији општине за коју је формиран о својим дотадашњим, као и о будућим активностима;
    – спроводи истраживања јавног мнења на територији своје општине како би уочио горуће проблеме и на темељу тога усмерио своје активности;
    – доноси одлуку о формирању Саветодавних тела општинског одбора;
    – подноси месечни извештај о својим активностима и свим променама у Општинском одбору Кадровско-техничкој служби Националне партије;
    – иницира и организује политичке трибине и друге скупове на територији своје општине;
    – стара се о обезбеђивању финансијских средстава;
    – формира комисију која ће организовати изборе у општинској организацији;
    – обавља друге послове предвиђене овим и осталим актима Националне партије.
Члан 65.
         Рад и деловање Општинског одбора НП-а су јавни и сваки члан Националне партије може присуствовати седницама, износити своје мишљење, покретати иницијативе, али не и гласати.
         О присуству других особа који нису чланови НП-а на седницама Општинског одбора одлучују чланови Општинског одбора НП-а.
         Општински одбор НП-а је дужан да о свим својим активностима обавештава све чланове са местом пребивалишта у општини за коју је Општински одбор формиран.
Члан 66.
Мандат чланова Општинског одбора је 2 (две) године.
          Члану Општинског одбора мандат престаје пре истека временског периода на који је изабран у случају:
    – престанка чланства у Националној партији;
    – доношења одлуке о разрешењу;
    – самосталног подношења оставке.
Члан 67.
         За свој рад Општински одбор НП-а одговара Градском одбору, Обласном одбору, Кадровско-техничкој служби и свим члановима Националне партије са  територије општине за коју је формиран.
Члан 68.
         Седница Општинског одбора се одржава по потреби, а најмање једанпут месечно.
         Седнице Општинског одбора у редовном року заказује председник, а по потреби било који други члан Општинског одбора.
Члан 69.
Председник Општинског одбора Националне партије:
    – представља и заступа Општински одбор;
    – спроводи одлуке органа Партије и Општинског одбора;
    – одобрава исплате и одговара за законитост финансијског пословања Општинског одбора;
    – обавља друге послове којих се прихвати, а повери му Општински одбор.
Члан 70.
         За своје деловање председник Општинског одбора одговара Општинском, Градском и/или Обласном одбору, Кадровско-техничкој служби и свим члановима Националне партије са пребивалиштем на територији општине за коју је формиран Општински одбор.
Члан 71.
         Општински одбор може формирати Саветодавна тела општинског одбора Националне партије, истовремено одређујући број њихових чланова и примарне задатке.
         Чланови Саветодавних тела општинског одбора не морају бити чланови Националне партије, али морају поседовати јасно познавање на пољу проблематике којом се бави Саветодавно тело општинског одбора.
         При избору чланова Саветодавних тела, чланови Општинског одбора одлуку о пријему морају донети једногласно.
         Чланови Саветодавних тела општинског одбора не могу бити чланови других политичких партија, али се саветодавно мишљење може затражити од било које особе и/или организације.
         Саветодавна тела општинског одбора износе предлоге, покрећу иницијативе и дају стручна мишљења члановима општинског одбора о проблему из домена њиховог интересовања.
Члан 72.
         Ставови из чланова 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 и 71 се додатно уређују посебним Правилником о раду органа територијалне организације Националне партије и Правилником o изборима у Националној партији који доноси Председништво Националне партије.
Градски одбор Националне партије
Члан 73.
         Градски одбор Националне партије (у наставку – Градски одбор) је орган територијалне организације Националне партије који се формира за територију једног града.
         У градовима који немају више градских општина, Градски одбор се организује и делује по правилима за функционисање Општинског одбора.
         У градовима са две и више градских општина, Градски одбор се успостављања ради координације рада Општинских и/или Месних одбора са његове територије.
Члан 74.
         Градски одбор чине председници Општинских и Месних одбора са територије града за који се Градски одбор формира.
Председника Градског одбора бирају сви чланови Градског одбора.
Члан 75.
Градски одбор Националне партије:
    – доноси предлог Правилника о свом раду који се прослеђује Председништву Националне партије на одобрење;
    – организује рад,  води политику и шири идеје Партије на територији града;
    – спроводи одлуке органа Партије на територији града и одговора за њихово спровођење;
    – у сарадњи са члановима Саветодавних тела општинског одбора и Саветодавних тела градског одбора, Месним, Градским и/или Обласним одбором, а уз помоћ осталих органа Националне партије, прави План за развој града који представља грађанима;
    – прати и помаже у раду општинских и/или месних одбора са своје територије;
    – именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на територији свога града;
    – даје предлог кандидата за градоначелника о којем се изјашњавају сви активни чланови Националне партије са пребивалиштем на територији града за који је формиран;
    – утврђује коначну листу кандидата за градске одборнике;
    – даје предлог за ступање или иступање из коалиција на градском нивоу; за ступање или иступање из градских органа о чему се изјашњавају сви активни чланови Националне партије са пребивалиштем на територији града за који је формиран;
    – организује састанак са одборничком групом ради успостављања предлога кандидата за функције у локалној самоуправи који се прослеђује на изјашњавање свим активним члановима Националне партије са пребивалиштем на територији града за који је формиран;
    – обавља редовну кварталну ревизију чланства;
    – води писану евиденцију о чланству;
    – организује прикупљање чланарине и других прилога за Националну партију;
    – на крају сваког месеца обавештава све чланове Националне партије са пребивалиштем на територији града за који је формиран о својим дотадашњим, као и о будућим активностима;
    – спроводи истраживања јавног мнења на територији свога града како би уочио горуће проблеме грађана и на темељу тога усмерио своје активности;
    – доноси одлуку о формирању Саветодавних тела градског одбора;
    – подноси месечни извештај о својим активностима и свим променама у Градском одбору Кадровско-техничкој служби Националне партије;
    – иницира и организује политичке трибине и друге скупове на територији свога града;
    – расписује и именује комисију која ће организовати изборе у градској организацији;
    – обавља друге послове предвиђене овим и осталим актима Националне партије.
Члан 76.
         Рад и деловање Градског одбора су јавни и сваки члан Националне партије може присуствовати седницама, износити своје мишљење, покретати иницијативе, али не и гласати.
         О присуству других особа који нису чланови НП-а на седницама Градског одбора одлучују чланови Градског одбора НП-а.
         Градски одбор НП-а је дужан да о свим својим активностима обавештава све чланове са местом пребивалишта у граду за коју је Градски одбор формиран.
Члан 77.
Мандат чланова Градског одбора је 2 (две) године.
          Члану Градског одбора мандат престаје пре истека временског периода на који је изабран у случају:
    – престанка чланства у Националној партији;
    – доношења одлуке о разрешењу;
    – самосталног подношења оставке.
Члан 78.
         За свој рад Градски одбор одговара Обласном одбору, Кадровско-техничкој служби и свим члановима Националне партије са  територије града за који је формиран Градски одбор.
Члан 79.
         Седница Градског одбора се одржава по потреби, а најмање једанпут месечно.
         Седнице Градског одбора у редовном року заказује председник, а по потреби било који други члан Градског одбора.
Члан 80.
Председник Градског одбора Националне партије:
    – представља и заступа Градски одбор;
    – спроводи одлуке органа Партије и Градског одбора;
    – одобрава исплате и одговара за законитост финансијског пословања Општинског одбора;
    – обавља друге послове којих се прихвати, а повери му Општински одбор.
Члан 81.
         За своје деловање председник Градског одбора одговара Градском и/или Обласном одбору, Кадровско-техничкој служби Националне партије и свим члановима са пребивалиштем на територији града за који је формиран Градски одбор.
Члан 82.
         Градски одбор може формирати Саветодавна тела градског одбора Националне партије, истовремено одређујући број њихових чланова и примарне задатке.
         Сви ставови из члана 71. овог Статута се примењују и када се ради о Саветодавним телима градског одбора.
Члан 83.
         Ставови из чланова 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 и 82 се додатно уређују посебним Правилником о раду органа територијалне организације Националне партије и Правилником o изборима у Националној партији који доноси Председништво Националне партије.
Обласни одбор Националне партије
Члан 84.
         Обласни одбор Националне партије (у наставку – обласни одбор) је орган територијалне организације Националне партије који се формира за територију једне области, а којe се успостављају према Програму Националне партије о регионализацији Републике Србије.
         Њихово успостављање, органиација и начин деловања уређују се Правилником о раду органа територијалне организације Националне партије и Правилником o изборима у Националној партији који доноси Председништво Националне партије.
4.  ЧЛАНОВИ НАЦИОНАЛНЕ ПАРТИЈЕ У ОРГАНИМА ВЛАСТИ
Посланици Националне партије
Члан 85.
         Посланици Националне партије (у наставку – посланици) су чланови Националне партије који исту представљају и спроводе њене политичке ставове у Народној скупштини Србије и у покрајинској скупштини.
Члан 86.
         При предлагању и избору кандидата за посланике обавезно се узимају у обзир углед који кандидат ужива у својој локалној заједници, моралне карактеристике, углед у стручној заједници, рад у Партији, организационе и политичке способности.
         Право да се кандидују за посланике и одборнике НП имају само активни чланови Националне партије.
Члан 87.
Посланици Националне партије се организују у посланичке клубове.
         Уколико не испуњавају услове да образују самостални посланички клуб, посланици могу постати чланови других посланичких клубова о чему одлуку доноси Председништво Националне партије.
         Посланици расправљају о питањима која су на дневном реду скупштине водећи рачуна да њихове одлуке и гласање буду у складу са Програмом и одлукама Националне партије.
Члан 88.
         Чланови посланичког клуба бирају председника, потпредседника и секретара посланичког клуба Националне партије.
         Председник посланичке групе Националне партије мора минимум свака 4 (четири) месеца подносити извештај о раду посланичког клуба Председништву Националне партије, који се прослеђује свим органима и члановима Националне партије.
Одборници Националне партије
Члан 89.
         Одборници Националне партије (у наставку – одборници) су чланови Националне партије који исту представљају и спроводе њене политичке ставове у локалним скупштинама.
Члан 90.
         Услови које кандидати за посланике морају испунити као и услови формирања и функционосања посланичких клубова се аналогно примењују и на кандидате за одборнике, односно на одборничке клубове.
Члан 91.
         Посланици, одборници и други чланови Националне партије који учествују у органима власти, јавним предузећима и установама задржавају статус активног члана.
         Сви чланови Националне партије који остварују одређену материјалну добит захваљујући позицији у органима власти коју су остварили преко Националне партије, морају материјално помагати Партију у складу са посебним одлукама које доноси Кадровско-техничка служба Националне партије.
Члан 92.
         Чланови Националне партије који су функционери у органима власти, јавним предузећима и установама морају се придржавати уставних, законских и партијских правила која уређују неспојивост функција и спречавање сукоба интереса.
Члан 93.
         Неспојивост функција унутар Националне партије, као и претходни ставови из  чланова 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 и 92 се уређују посебним Правилником о чланству Националне партије и Правилником о дисциплинској одговорности чланова Националне партије које доноси Председништво Националне партије.
5.  ФИНАНСИРАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ПАРТИЈЕ
Члан 94.
         Национална партија се финансира из јавних и приватних прихода у складу са Законом.
         Јавни извори финансирања Националне партије су – средства из буџета јединица локалне самоуправе, буџета Републике Србије и буџета јединице територијалне аутономије.
         Приватни извори финансирања Националне партије су – чланарине, прилози правних и физичких лица, приходи од промотивних активности Партије, приходи од имовине партије и легати.
Члан 95.
         Радна група Националне партије за националну економију преузима улогу надзорног органа који кроз књиговодство контролише и уређује начин прикупљања, прерасподеле и трошења новчаних средстава.
         Радна група Националне партије за националну економију подноси квартални финансијски извештај Председништву Националне партије.
         Радна група Националне партије за националну економију предлаже на усвајање, најкасније до 30.12. текуће године, Председништву националне партије, финансијски план за следећу календарску годину.
6.  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА У ОРГАНИМА НАЦИОНАЛНЕ ПАРТИЈЕ, ОДГОВОРНОСТ, ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА И ПОЈАШЊЕЊА
Члан 96.
         У свим органима Националне партије одлуке се доносе гласањем, при чему се валидним одлукама сматрају једино одлуке које подржи 50% + 1, или двотрећинска већина у ситуацијама за које је то предвиђено овим Статутом, од укупног броја чланова органа у оквиру којег се одлучује.
Члан 97.
         Вођење записника од стране свих органа Националне партије и његово достављање Кадровско-техничкој служби је обавезно.
         Сви органи Националне партије, осим у случају Председништва НП-а и Председништва НП-а у проширеном саставу где ту улогу обавља шеф Кадровско-техничке службе или лице које он овласти, именују једног члана тог органа за техничког секретара.
         Дужност техничког секретара је редовно вођење записника са седница органа НП-а у којем је именован и њихово достављање Кадровско-техничкој служби на архивирање.
         Записник мора бити у писаној форми са потписима свих који су присуствовали седници уз уношење евентуалних примедби, мада се седница може снимати и аудио-визуелним средствима и на тај начин представља јавности.
         Кадровско-техничка служба мора, уколико то органи који су доставили записник захтевају, исти учинити доступним јавности кроз објављивање на интернету,  кроз пропагандни материјал, медије и сл.
         Кадровско-техничка служба задржава могућност да, пре објављивања јавности, делове записника који могу нанети штету Националној партији, односно представљају кршење нормативних аката Републике Србије, цензурисати.
Појашњења
Члан 98.
         У случају да члану Председништва НП-а престане чланство пре предвиђеног рока од 2 (две) године, аутоматски се, у року од 30 (тридесет) дана, организују избори за новог члана Председништва, при чему се примењује иста процедура и правила као и при избору чланова Председништва у редовном року.
         У случају да члану Општинског одбора НП-а престане чланство пре предвиђеног рока од 2 (две) године, нови члан Општинског одбора постаје први наредни кандидат са листе који није био изабран у Општински одбор на директним изборима.
         У случају да члану Председништва Радне групе НП-а престане чланство пре предвиђеног рока од 2 (две) године, нови члан Председништва радне групе постаје први наредни кандидат са листе који није био изабран у Председништва радне групе на директним изборима.
Члан99.
         Уколико број гласова кандидата, након избора за чланове било ког органа Националне партије, буде исти, а  при томе се не ради о кандидатима са највећим, већ са најмањим бројем гласова, редослед тих кандидата ће се одредити на основу азбучног редоследа њихових презимена.
         Уколико број гласова кандидата, након избора за чланове било ког органа Националне партије, буде исти, а  при томе се ради о кандидатима са највећим бројем гласова, чланови органа Националне партије за који су одржани избори ће изабрати председника између кандидата који су освојили исти број гласова.
Члан 100.
         Ако председник органа Националне партије за која је овим Статутом предвиђено његово бирање на директним изборима, није у стању да обавља своју функцију, али није изгубио место члана у датом органу, чланови органа ће у року од 10 (десет) дана изабрати новог председника.
         Ако председник органа Националне партије за која је овим Статутом предвиђено његово бирање на директним изборима, није у стању да обавља своју функцију услед престанка важења мандата у датом органу, прво ће се приступити именовању или бирању новог члана у орган НП-а по процедури из члана 108. овог Статута, а у року од 30 (тридесет) дана, те након тога бирању председника од стране чланова тог органа НП-а у року од 10 (десет) дана.
Члан 101.
         Органима НП-а који не испоштују рокове за обављање својих дужности предвиђених овим Статутом, аутоматски престаје мандат или се распуштају и у року од 30 (тридесет) дана се именују или организују избори за нове чланове.
Члан 102.
         Подношење било каквих предлога за промену Програма, промену Статута или било којег општег акта Националне партије, иницијатива које захтевају изјашњавање активних чланова НП-а као и избори у оквиру Националне партије, онемогућује се 60 (шездесет) дана пре и 30 (тридесет) дана након одржавања председничких, парламентарних, покрајинских и/или локалних избора.
Члан 103.
         Непознавање ставова из овог Статута као и других општих аката Националне партије не ослобађа од одговорности ниједног члана Националне партије.
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 104.
         Рад Националне партије престаје одлуком 2/3 од укупног броја активних чланова Националне партије.
         У случају престанка рада Националне партије сва имовина Партије прелази у власништво Српске Православне Цркве.
Члан 105.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – –
Списак општих аката Националне партије:
1. Статут Националне партије
2. Правилник o изборима у Националној партији
3. Правилник о дисциплинској одговорности чланова Националне партије (+ део о “неспојивости функција”)
4. Правилник о чланству Националне партије
5. Правилник о подмлатку Националне партије
6. Правилник о раду органа територијалне организације Националне партије
7. Правилник о Радним групама Националне партије
8. Правилник о раду Кадровско-техничке службе Националне партије
9. Правилник о раду Статутарне комисије Националне партије
Војислав Б. Миоковић
Душко Калуђеровић – Калуђер
Ненад Булаја
Владимир Челекетић
25. Октобар 2010. – 1. Марта 2013